โฮมสคูล

โฮมสคูล ทางเลือกการศึกษาที่น่าสนใจมากในปัจจุบัน

โฮมสคูล หนึ่งในการศึกษาทางเลือกที่คุณพ่อคุณแม่บางบ้านเริ่มให้ความสนใจหาข้อมูลกันมากขึ้น เมื่อเทรนด์การศึกษายุคใหม่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป 

โฮมสคูล คือ รูปแบบการศึกษาหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครองเป็นผู้จัดการเรียนการสอนที่บ้าน เป็นการเรียนโดยใช้บ้านเป็นแหล่งการเรียนรู้ และมุ่งเน้นไปที่ตัวเด็กเป็นสำคัญ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการและประสบการณ์ชีวิตจากครอบครัว การเรียนการสอนแบบ Homeschool จะไม่มีการตั้งวัตถุประสงค์หรือการตีกรอบใด ๆ เป็นการสอนแบบยืดหยุ่นที่ปรับเปลี่ยนได้เสมอ ซึ่งเด็ก ๆ จะมีอิสระในการค้นหาสิ่งที่ชอบเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง มีอิสระทางความคิดที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และค้นพบความรู้ใหม่จากประสบการณ์ของเขาโดยตรง

บทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครอง คือ การเตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสำหรับการเรียนรู้ มีความรู้และความเข้าใจในหลักการเรียนการสอนแบบ Homeschool คอยสังเกตการณ์ ศึกษาวิเคราะห์ และเลือกรูปแบบการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับความถนัดของลูก

Homeschool ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเรียนการสอนภายในบ้าน โดยให้ครอบครัว เป็นผู้เตรียมการสอนเท่านั้น แต่สามารถแบ่งย่อยออกไปได้ 4 รูปแบบ ดังนี้

1. แบบครอบครัวเดี่ยว เป็นการเรียนการสอนที่ พ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นคน ประเมินการเรียนของลูก โดยร่วมมือกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2. แบบกลุ่ม เป็นการรวมกลุ่มกันของ ครอบครัวที่จัดการเรียนการสอน แบบโฮมสูคล แต่ละครอบครัว จะมีอิสระในการสอนแตกต่างกันออกไป และ จะจัดกิจกรรมเพื่อมาทำร่วมกันบ้าง ในบางครั้ง

3. แบบศูนย์รวม เป็นการรวมกลุ่มของ ครอบครัวที่ทำโฮมสคูล แล้วจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ แบบโฮมสคูล ขึ้น โดยมีครอบครัว ที่ได้รับคัดเลือกเป็น คณะกรรมการ ผู้ดูแล

4. แบบทำข้อตกลงร่วมกับโรงเรียน เป็นการเรียนการสอนที่ กำหนดเป็นหลักสูตร ออกมา ผู้ปกครอง จะทำหน้าที่สอน ส่วนโรงเรียน จะทำหน้าที่ประเมินศักยภาพ ของเด็ก ๆ พร้อมทั้ง แนะนำแนวทาง ให้ผู้ปกครอง นำไปปรับใช้ นอกจากนี้ โรงเรียนยังเอื้ออำนวย เครื่องมือ สื่อการสอน สถานที่ รวมไปถึง ให้เด็ก ๆ โฮมสคูล ร่วมกิจกรรม กับ เด็กในโรงเรียน บางกิจกรรมอีกด้วย

ข้อดีของการเรียนที่บ้าน “homeschool”

1. เมื่อผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมและสังเกตเห็นการเรียนรู้ของลูกได้อย่างใกล้ชิด จะทำให้รู้ว่าเด็กชอบอะไร มีความสุขกับสิ่งใด ซึ่งจะช่วยพ่อแม่ในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับลูกได้ และในเมื่อผู้ปกครองเข้าใจเด็ก ๆ แล้ว ก็นับเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีในชีวิตของเด็กอีกด้วย

2. การเรียนที่บ้านจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดเวลาที่ต้องใช้ในการเรียนตามระบบ แต่พ่อแม่ต้องเรียนรู้หลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย มีความทันสมัยและเข้ากับตัวเด็ก ทางที่ดี การโทรปรึกษากับครูโดยตรงว่าวิชาที่เรียนเป็นไปตามหลักสูตรของเด็ก ๆ หรือไม่ แค่ไหน เพื่ออาจหาช่องทางและเวลาเพิ่มการเรียนวิชาที่ยังขาดหายไปได้

3. เด็กที่เรียนที่บ้านอาจเป็นเด็กกล้าคิดกล้าตัดสินใจมากขึ้น เพราะเด็กจะรู้จักตัวเองและมีประสบการณ์การแก้ปัญหาด้วยตัวเองโดยมีพ่อแม่มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุน จะทำให้เด็กมีประสบการณ์ในการคิด รับผิดชอบ และทำอะไรด้วยตัวเองเยอะขึ้น

โฮมสคูล

ข้อจำกัดของการเรียนแบบ Homeschool

1. ค่าใช้จ่ายสูง เพราะพ่อแม่ผู้ปกครอง ต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ในการเรียนของเด็ก เองทั้งหมด ในบางครั้งจึงควบคุมค่าใช้จ่ายลำบาก

2. เพิ่มภาระ ให้พ่อแม่ผู้ปกครอง การเรียนการสอนแบบนี้ ต้องใช้ทั้งความรู้ ความละเอียดใส่ใจ เวลา และ ความอดทนของครอบครัวเป็นอย่างมาก เพราะผู้ปกครอง ต้องทำการบ้าน อย่างละเอียด หาข้อมูล และ วางแผนการเรียนการสอน อย่างรัดกุม เพื่อให้ลูกได้รับ ความรู้ อย่างเต็มที่

3. อาจส่งผลต่อ ทักษะการเข้าสังคม ของลูก เนื่องจาก ลูกปฏิสัมพันธ์แต่กับครอบครัว และ คนในบ้าน เมื่อเขาไม่ได้พบเจอบุคคลภายนอก หรือ เพื่อนวัยเดียวกันบ่อย ๆ ก็อาจส่งผลให้ ทักษะทางสังคม ของเขา พัฒนาช้าลง ตามไปด้วย

4. จำกัดอิสระของลูก ให้อยู่ในเกณฑ์ ที่เหมาะสม ถึงแม้เราจะกล่าวว่า Homeschool คือ การศึกษาแบบ ให้อิสระกับเด็ก แต่ก็ไม่ใช่การ ให้อิสระ ที่ มากเกินไป จนไร้ขอบเขต พ่อแม่ผู้ปกครองควรจำกัดอิสระ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เขา ได้รับ อันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ได้ภายหลัง

การเรียนแบบ homeschool ในปัจจุบันการขอวุฒิการศึกษาสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น

1. จดทะเบียนการศึกษาโดยครอบครัวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามพื้นที่อาศัยอยู่ โดยสามารถจดทะเบียนได้ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมปลาย

2. สอบเทียบเพื่อรับวุฒิการศึกษาจากกศน. ตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวง

3. ฝากชื่อ จดทะเบียนกับโรงเรียนที่เปิดรับเด็ก Homeschool

4. สอบเทียบวุฒิมัธยมปลายด้วยหลักสูตรต่างประเทศอย่าง GED (General Educational Development) หรือ IGCSE (Intranational General Certificate of Secondary Education) เพื่อนำไปยื่นเทียบวุฒิการศึกษามัธยมปลาย

คำถามที่พบได้บ่อย (FAQ)

Homeschool เริ่มได้ตั้งแต่ อายุเท่าไหร่ ?

– จากมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ อนุญาตให้ครอบครัว พ่อแม่หรือผู้ดูแล สามารถจัดการการศึกษาพื้นฐานให้แก่เด็กเอง โดยที่ไม่ต้องเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐ หรือเอกชน การเรียนการสอน แบบ โฮมสคูล สามารถทำได้ตั้งแต่ลูกอยู่ใน ระดับชั้นอนุบาล ไปจนกระทั่งลูกอยู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นอยู่กับความพร้อม ของ ผู้ปกครอง และ ตัวเด็กเอง

การเรียนแบบ Homeschool คืออะไร ?

– Home School นั้นถูกจัดว่าเป็นประเภทหนึ่งของการจัดการศึกษาให้เด็กในวัยเรียน โดยอิงตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ซึ่งครอบครัว พ่อแม่ สามารถจัดการการศึกษาพื้นฐานให้แก่เด็กเอง โดยที่ไม่ต้องเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐ หรือเอกชน หรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆ คือ

อายุเท่าไหร่ถึงจะทำ Homeschool ได้ ?

– การทำ Homeschool ในประเทศไทย ทางครอบครัวสามารถเริ่มจัดการศึกษาให้ลูกเองได้ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ( ระดับมหาวิทยาลัย/อุดมศึกษา ยังไม่ได้รับการอนุญาติให้เรียนแบบ โฮมสคูล ได้)

บทสรุป

การเรียนแบบนี้เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงยุคโควิดแบบนี้ การเรียนส่วนใหญ่ปรับเป็นการเรียนออนไลน์ที่บ้านกันซะส่วนใหญ่ ทำให้ผู้ปกครองต้องลงมือสอนลูกเอง ทำให้หลายๆ ครอบครัวเอง เริ่มมองหาตัวเลือกอื่นๆ ในการส่งเสริมการเรียนของลูกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกเหนือจากการส่งลูกเข้าโรงเรียนแบบในอดีต ทำให้การเรียนแบบ Homeschool ถือว่าเป็นอีก 1 ทางเลือกที่น่าสนใจมากในปัจจุบัน

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

แหล่งที่มา :

  • https://th.hellomagazine.com/education/what-is-homeschool/
  • https://www.ignitebyondemand.com/
  • https://www.komchadluek.net/news/475154

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ thetattooremovalcompany.com

แทงบอล

Releated